Centrum Rehabilitacji i Szkoleń Odnova prowadzi kursy finansowane z KFS

 

CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem KFS-u jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS?

 • Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę (nie ma długości zatrudnienia – może być np. pół, 1/4 czy 1/8 etatu)
 • Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u pracodawcy
 • Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy

JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z KFS?

 • Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów – z własnych środków pokryje 20% kosztów.
 • Pracodawca, który zatrudnia do 9 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
 • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 12,2 tys. zł).

CO MOŻNA ROZLICZYĆ W RAMACH KFS?

Wsparcie możliwe jest na każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Nie muszą być one tematycznie związane z głównym obszarem jego działalności. Pracodawca sam wybiera do tego firmę szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne. Kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia.

Uwaga: Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ŚRODKI KFS?

 1. Wybierz interesujący Cię kurs ze strony www.odnova.org.pl/
 2. Wyślij formularz zgłoszeniowy na wybrany kurs poprzez stronę odnova.org.pl/zgloszenia
 3. W odpowiedzi na zgłoszenie, wyślemy Ci potwierdzenie z wszystkim informacjami dotyczącymi kursu.
 4. Gwarancją rezerwacji miejsca na kursie jest wpłata zaliczki! Kwota zaliczki oraz wszelkie dane do zapłaty znajdują się w potwierdzeniu.
 5. Wypełnij wniosek o dofinansowanie kursu, który pobierzesz ze strony powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
 6. Uzupełnij go zgodnie z informacjami na temat kursu znajdującymi się na stronie odnova.org.pl oraz informacjami przesłanymi w potwierdzeniu.
 7. W przypadku braku informacji, które są konieczne do wypełnienia wniosku prosimy o przesłanie wniosku w wersji edytowalnej lub przysłanie e-maila z brakami na adres szkolenia@odnova.org.pl
 8. Niezbędne wzory certyfikatów, szczegółowe programy godzinowe kursu, dokumenty rejestrowe wysyłamy zgodnie z zapytaniem mailowym osoby wypełniającej wniosek.

Zadzwoń 694 559 187 lub napisz szkolenia@odnova.org.pl pomożemy w procedurze wypełnienia wniosku o dofinansowane ze środków KFS.