Centrum Rehabilitacji i Szkoleń Odnova prowadzi kursy finansowane z KFS

 

CZYM JEST KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem KFS-u jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS?

  • Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę (nie ma długości zatrudnienia – może być np. pół, 1/4 czy 1/8 etatu)
  • Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u pracodawcy
  • Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy

JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Powiatowy urząd pracy publikuje opracowany formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Wniosek może być złożony w formie papierowej w odpowiedzi na ogłoszony nabór.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z KFS?

  • Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów – z własnych środków pokryje 20% kosztów.
  • Pracodawca, który zatrudnia do 9 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
  • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 12,2 tys. zł).

CO MOŻNA ROZLICZYĆ W RAMACH KFS?

Wsparcie możliwe jest na każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Nie muszą być one tematycznie związane z głównym obszarem jego działalności. Pracodawca sam wybiera do tego firmę szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne. Kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia.

Uwaga: Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ŚRODKI KFS?

  1. Wybierz interesujący Cię kurs ze strony www.odnova.org.pl/
  2. W przypadku braku informacji, które są konieczne do wypełnienia wniosku prosimy o przesłanie wniosku w wersji edytowalnej lub przysłanie e-maila z brakami na adres szkolenia@odnova.org.pl
  3. Niezbędne wzory certyfikatów, szczegółowe programy godzinowe kursu, dokumenty rejestrowe wysyłamy zgodnie z zapytaniem mailowym osoby wypełniającej wniosek.

Zadzwoń 694 559 187 lub napisz szkolenia@odnova.org.pl pomożemy w procedurze wypełnienia wniosku o dofinansowane ze środków KFS.