Skip to content

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 13 i art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, przyjmuje do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez dwa podmioty, któreinformują o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  • przedsiębiorstwo ODNOVA Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000963846, REGON: 380337848, NIP: 9532750309, posiadającą siedzibę przy ul. Grudziądzkiej 3, 85-130 Bydgoszcz, reprezentowana przez wspólników, Pana Marcina Struensee i Panią Joanną Dobską: szkolenia@odnova.org.pl, tel.: 694225457,jako „Współadministrator Koordynujący”,
  • przedsiębiorstwo ODNOVA Marcin Struensee, ul. Stawowa 20/9, 85-323 Bydgoszcz, NIP: 5541925628, REGON: 093186920, reprezentowane przez właściciela, Pana Marcina Struensee: marcin@odnova.org.pl, tel.: 694225457, jako „Współadministrator A”.
2. Kontakt do Administratora Ochrony Danych: 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, kształcenia oraz obsługi administracyjnej usługi szkoleniowo-rozwojowej, na którą dokonany został zapis w Centrum Szkoleń ODNOVA, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dotyczy dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych wykraczających poza żądany zakres. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym, świadczącym Współadministratorom obsługę księgową, obsługę systemów informatycznych oraz oprogramowania, wsparcie w systemach teleinformatycznych czy prowadzącym kontrolę, audyt lub monitoring, wykorzystywane do właściwej realizacji zadań Współadministratorów. W przypadku zaistniałej konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą zostać także udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom i osobom. Jeżeli jednak odbiorcą Pani/Pana danych osobowych stanie się inny podmiot z uwagi na konieczność zrealizowania poprawności usługi, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/-ny w stosownym oświadczeniu. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, októrym mowa w pkt 3) niniejszej Informacji, wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji). W przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie. W przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody, dokumenty pozyskane na podstawie Pani/Pana zgody zostaną zniszczone lub poddane anonimizacji. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody wdowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Zgodnie z art. 77 RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 9. W celu skorzystania z ww. praw należy skierować żądanie do Współadministratora Koordynującego lub Administratora Ochrony Danych u właściwego Współadministratora – dane kontaktowe wskazano w pkt 2) niniejszej Informacji. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie musiał się upewnić, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować. 10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami obowiązującego prawa będzie uniemożliwiało przeprowadzenie rekrutacji, a w dalszej kolejności kształcenia i obsługi administracyjnej usługi szkoleniowo-rozwojowej, na którą dokonany został zapis. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne – umożliwiające kontakt w sprawie realizacji usługi. Jednak brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym profilowaniu. 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych również informujemy, że: a) Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. b) Współadministratorzy przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności. c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). d) Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także te osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych. e) Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych:
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  • w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania tam, gdzie ryzyko tego wymaga anonimizację i szyfrowanie danych osobowych.
f) Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

Sprawdź dostępne terminy naszych kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów
Strefa kursanta