Skip to content
Kurs stacjonarny

Mechaniczne diagnozowanie i terapia (mdt) zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn wg. metody McKenziego

Dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, lekarzy

Zapisz się na kurs

Opis kursu

Metoda McKenziego jest jednym z najpopularniejszych sposobów leczenia zespołów bólowych kręgosłupa powstałych na skutek urazu lub zespołów przeciążeniowych, a także w terapii bólu pojawiającego się w przebiegu zmian zwyrodnieniowych.

Czas trwania: Każdy moduł trwa 4 dni i obejmuje 28 godzin zegarowych

TERMINY

 • MODUŁ D 2-5.12.2021 (edycja 2021)

Metoda ta także znajduje swoje zastosowanie w terapii bólu pojawiającego się w przebiegu zmian zwyrodnieniowych. Od innych metod fizjoterapii różni się własnym, oryginalnym sposobem czynnościowego badania narządu ruchu oraz zupełnie innym podejściem leczniczym.

Badanie metodą McKenziego opiera się na opracowanych przez autora specjalnych protokołach diagnostycznych, odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz kończyn. Protokół składa się z bardzo dokładnego wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie objawów oraz ich zmienność w ciągu doby. Kolejnym etapem jest badanie oparte na znajomości wzorów bólowych czyli charakterystycznej topografii objawów oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, ściśle określone przez procedurę badania. Taki sposób diagnozowania pozwala w wielu wypadkach znacznie wcześniej zidentyfikować źródło dolegliwości, niż mogą to zrobić skomplikowane drogie badania obrazowe (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa). Badanie przeprowadzone metodą McKenziego pozwala precyzyjnie zakwalifikować objawy do jednego z zespołów klinicznych, wchodzących w układ autorskiego systemu klasyfikacji bólów kręgosłupa.

Największą zaletą metody McKenziego jest nastawienie na eliminację przyczyn problemów, nie zaś jedynie skutków, którymi są odczuwane przez chorego bóle. Celem nadrzędnym metody McKenzie jest przywrócenie możliwe pełnej funkcji zaburzonym strukturom, a tym samym zabezpieczenie pacjenta przed kolejnym pojawieniem się problemu bólowego. Przy właściwie dobranym programie terapii, odpowiedniej ilości czasu pracy z pacjentem metoda ta pozwala na redukcję objawów oraz samodzielne radzenie sobie z bólem.

Cele jakie ma osiągnąć szkolenie na poziomie części A i B oraz C i D są bardzo zbliżone, ale odnoszą się one do różnych odcinków kręgosłupa. Części A i C obejmują zagadnienia MDT w odniesieniu do odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a części B i D w odniesieniu do odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa. Ponadto części C i D stanowią bardziej zaawansowany poziom szkolenia, pogłębiając wiedzę i umiejętności uzyskane podczas części A i B. Zaawansowane części szkolenia uwzględniają dodatkowo zagadnienia związane z zastosowaniem MDT w przypadku kończyn oraz diagnostykę różnicową pomiędzy objawami pochodzącymi z kręgosłupa i objawami generowanymi z kończyny.

Po ukończeniu modułu A i B kursanci zdobędą wstępną wiedzę i podstawowe umiejętności  pozwalające:

 1. Właściwie stosować MDT wg Metody McKenziego w przypadku pacjentów z problemami dotyczącymi wszystkich odcinków kręgosłupa.
 2. Różnicować objawy w zakresie wyodrębnionych przez McKenziego klinicznych zespołów bólowych i programować właściwe schematy postępowania terapeutycznego w przypadku każdego z tych zespołów.
 3. Rozpoznawać, pacjentów którzy mogą korzystnie zareagować na terapię mechaniczną, a także odróżniać pacjentów kwalifikujących się do samodzielnej terapii od tych, którzy mogą odnieść korzyść jedynie przy wspomaganiu z wykorzystaniem technik terapii manualnej, zgodnie z koncepcją progresji siły wg McKenziego.
 4. Pomagać pacjentom w zrozumieniu i praktycznym stosowaniu elementów metody, mających na celu skuteczne leczenie i dalszą profilaktykę.

Po ukończeniu modułu C i D kursanci zdobędą zaawansowaną wiedzę i umiejętności pozwalające:

 1. Identyfikować i rozwiązywać częste problemy napotykane podczas stosowania MDT w przypadku schorzeń kręgosłupa i kończyn.
 2. Wykorzystywać MDT w odniesieniu do poszczególnych zespołów klinicznych, skupiając się na początkowej ocenie stanu pacjenta, ponownej analizie obrazu klinicznego, właściwym wykorzystaniu zasady progresji siły i przywracania pełnej funkcji oraz profilaktyce.
 3. Adekwatnie do potrzeb leczenia, stosować zaawansowane procedury terapii manualnej wykorzystywane w MDT oraz zdobyć umiejętność identyfikacji i analizy problemów związanych z ich wykorzystaniem w praktyce klinicznej.
 4. Rozpoznawać kryteria pozwalające zakwalifikować objawy do podgrupy INNE oraz zdobyć umiejętność diagnostyki różnicowej pomiędzy poszczególnymi jednostkami chorobowymi w tej podgrupie pacjentów.
 5. Przeprowadzić diagnostykę różnicową pomiędzy objawami wynikającymi z kręgosłupa, a tymi których źródłem jest kończyna lub jej obręcz.
 6. Przeprowadzić diagnostykę obejmująca klasyfikację klinicznych  zespołów bólowych MDT dla kończyny górnej i dolnej oraz opracować program leczenia tych zaburzeń.
CZYTAJ WIĘCEJ

Program

MODUŁ D MDT – ODCINEK SZYJNY I PIERSIOWY KRĘGOSŁUPA ORAZ KOŃCZYNA GÓRNA (KURS ZAAWANSOWANY)

Czwarta część kursu podstawowego, podobnie jak trzecia, jest zorganizowana w formie warsztatów w małych grupach. Główny nacisk kładzie się na naukę zaawansowanych technik manualnych, pełne uczestnictwo w praktycznym rozwiązywaniu zaawansowanych problemów klinicznych, diagnostykę obejmującą klasyfikację klinicznych zespołów bólowych MDT oraz opracowanie programu leczenia tych zaburzeń. Choć część D składa się z tych samych elementów szkolenia w zakresie MDT, jak w przypadku części C, to obejmuje ona zagadnienia związane z kręgosłupem szyjnym i piersiowym oraz kończyną górną. Segment D jest zatem integralną częścią kursu podstawowego, niezbędną dla osiągnięcia kompetencji w zakresie Metody McKenziego.

28 godz. (4 dni)
cena: 1990 zł

FORMUŁA:

Kurs składa się z czterech modułów. Moduły należy realizować w kolejności A, B, C, D lub A, C, B, D.

KURSANT OTRZYMUJE:

 • skrypt
 • zaświadczenie ukończenia modułu wydawane przez Instytut McKenziego Polska
 • zaświadczenie ukończenia modułu wydawane przez Centrum Szkoleń ODNOVA

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną mailowo poinformowani o dokładnym miejscu i godzinach szkolenia.

Zapisz się na kursDane do faktury (PRACODAWCY):


Sprawdź dostępne terminy kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów