Skip to content

Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych
 ODNOVA S. C.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług szkoleniowych (dalej: Regulamin) określa wzorzec możliwej do zwarcia pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą umowy o realizację szkolenia (dalej: Umowy) oraz sposób jej zawarcia.
 2. Organizatorem szkoleń jest Marcin Struensee prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ODNOVA MARCIN STRUENSEE w Bydgoszczy (85-323) przy ul. Stawowej 20/9, ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 5541925628, numerem REGON 093186920 oraz na potrzeby niniejszego regulaminu adresem poczty elektronicznej szkolenia@odnova.org.pl i numerem telefonu +48 694 559 187 (dalej: Organizator).
 3. Usługobiorcą w rozumieniu strony niniejszej umowy może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłasza Uczestnika szkolenia.
 4. Konsumentem jest Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierający Umowę do celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego); sposób zawierania umowy z Konsumentem jest określany przez załącznik numer 1 do Regulaminu.
 5. Uczestnikiem szkolenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania wymaganych przez Organizatora, określonych w Ofercie i niezbędnych do udziału w szkoleniu kwalifikacji zawodowych. Uczestnikiem szkolenia może być osoba wskazana przez Usługobiorcę, bądź też sam Usługobiorca. Uczestnikiem szkolenia może być kobieta w ciąży tylko w sytuacji, gdy posiada ona zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu. Uczestnikiem szkolenie nie może być osoba mająca ograniczenia w aparacie ruchowym, które w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną.

§ 2 Przedmiot umowy

 1. Umowa o przeprowadzenie usługi szkoleniowej może zostać zawarta pomiędzy Usługobiorcą w sposób opisany w § 3 Regulaminu, na warunkach opisanych w Regulaminie – ze szczególnym uwzględnieniem § 2 Regulaminu.
 2. Organizator w ramach swojej działalności umożliwia udział w szkoleniach o zakresie, terminie, miejscu realizacji i za wynagrodzeniem określonym w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej www.odnova.org.pl (podstrona: kursy)
 3. Określone w Ofercie wynagrodzenie jest wynagrodzeniem zawierającym w sobie wszelkie podatki i inne daniny publicznoprawne.
 4. Organizator zleca przeprowadzenie szkolenia instruktorowi o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu oraz kompetencjach.
 5. Organizator zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w sposób wolny od wad.
 6. Szkolenia mogą mieć charakter:
  1. szkoleń otwartych – to znaczy być przeznaczone dla osób, które decydują się skorzystać z publicznie dostępnej Oferty.
  2. szkoleń zamkniętych – to znaczy być przeznaczone dla osób, które w sposób indywidualny uzgadniają program szkolenia, czas jego trwania bądź inne kwestie z Organizatorem.
 7. W przypadku szkolenia o charakterze otwartym, minimalna oraz maksymalna liczba uczestników może być wskazana w Ofercie
 8.   W przypadku zgłoszenia się ilości osób przekraczających liczbę uczestników mogących wziąć udział w szkoleniu, o możliwości udziału w szkoleniu decyduje moment zawarcia Umowy z Organizatorem.
 9. W ramach Umowy Organizator zapewnia przygotowanie pomieszczenia dydaktycznego wyposażonego w odpowiedni sprzęt fizjoterapeutyczny, multimedialny oraz materiały szkoleniowe – każdorazowo zgodnie z Ofertą.
 10. Organizator nie zapewnia ani nie zwraca środków wydatkowanych w sposób szczególny na koszty takie jak zakwaterowanie, dojazd do miejsca, w którym odbywa się szkolenie i koszty związane z parkingiem pojazdów wykorzystywanych do przybycia na szkolenie przez Uczestnika.
 11. W trakcie szkolenia Uczestnik powinien kierować się wskazaniami instruktora. Uczestnikowi nie wolno w trakcie szkolenia w sposób szczególny:
  1. ingerować w odbywanie szkolenia przez innych uczestników,
  2. pozostawać pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  3. samowolnie nagrywać, filmować i fotografować zajęć – chyba, że osoby, których wizerunek będzie utrwalany wyrażą na to zgodę oraz wyrazi na takie działanie pisemną zgodę instruktor,
  4. przejawiać zachowań zagrażających bezpieczeństwu i komfortowi pacjentów podawanych świadczeniom zdrowotnym.
 12. Bezpośrednio po przeprowadzeniu szkolenia Organizator wydaje uczestnikowi certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu przez Uczestnika.
 13. Uczestnik szkolenia może zostać poproszony przez Organizatora o wypełnienie testu lub ankiety w formie pisemnej, której celem będzie ocena sposobu organizacji, metodyki szkolenia oraz instruktora lub instruktorów prowadzących szkolenie. Ankiety będą wypełniane anonimowo wyłącznie w celu poznania poziomu zadowolenia Uczestnika z udziału w szkoleniu oraz umożliwienia Organizatorowi podnoszenia jakości organizowanych szkoleń.

    § 3 Sposób zawarcia Umowy

 1. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Usługobiorcę z Regulaminem, jego akceptacja, wypełnienie zgłoszenia na wybrane przez Usługobiorcę szkolenie, podanie danych osobowych Uczestnika szkolenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora, posiadanie przez Uczestnika odpowiednich kwalifikacji, które zostały sprecyzowane przy opisie wybranego przez Uczestnika kursu   – i wciśnięcie przycisku „Wyślij”
 2. Na skutek wciśnięcia przycisku, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu organizator potwierdza fakt przyjęcia oświadczenia woli Usługobiorcy dotyczącego chęci zawarcia umowy wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Do wiadomości e-mail dołączone są dane do przelewu oraz informacja o wynagrodzeniu należnym do zapłaty, a także o ilości rat, ich wysokości i terminach zapłaty.
 3. Organizator może poprosić o udowodnienie faktu posiadania przez Uczestnika szkolenia kwalifikacji niezbędnych do wzięcia udziału w kursie, które zostały sprecyzowane w Ofercie. W szczególności Organizator może poprosić o okazanie do wglądu dokumentów poświadczających właściwe kwalifikacje Uczestnika. Stwierdzenie braku wymaganych kwalifikacji będzie skutkowało stwierdzeniem, iż Umowa nie została zawarta ze względu na niespełnienie przez Uczestnika jednego z wymogów, o których mowa w § 1 ust. 5, tj. braku niezbędnych kwalifikacji zawodowych określonych w Ofercie.
 4. Zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą następuje w momencie zapłaty wynagrodzenia lub pierwszej raty wynagrodzenia.
 5. Organizator w terminie 7 dni przed dniem realizacji szkolenia poinformuje Uczestnika o miejscu, w którym zostanie ono zrealizowane. Organizator zapewnia, iż wszystkie szkolenia będą realizowane na obszarze miasta Bydgoszcz.

§ 4 Sposób płatności

 1. Organizator pobiera od Usługobiorcy wynagrodzenie za umożliwienie uczestnictwa Uczestnikowi w wybranym szkolenia. Wysokość wynagrodzenia uiszczanego przez Usługobiorcę na rzecz Organizatora jest zgodna z ceną szkolenia wskazaną w Ofercie.
 2. Wynagrodzenie pobierane przez Organizatora obejmuje: udział Uczestnika w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych i wystawienie certyfikatu – chyba, że Oferta stanowi inaczej. Wynagrodzenie pobierane przez Organizatora nie obejmuje w szczególności kosztów zakwaterowania, dojazdu do miejsca, w którym odbywa się szkolenie i kosztów związanych z parkingiem bądź postojem pojazdu Uczestnika.
 3. Usługobiorca uiszcza wynagrodzenie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w trybie § 3 ust. 2 Regulaminu. Jeśli Organizator nie określi tytułu przelewu, to powinna w nim zostać wpisana nazwa i data szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika szkolenia.
 4. Jeśli Oferta nie wskazuje inaczej, a płatność odbywa się w ratach, płatność pierwszej raty powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, zaś zapłata ostatniej raty powinna zostać zrealizowana najpóźniej na 10 dni przed dniem, w którym ma odbyć się szkolenie.
 5. W przypadku płatności rozłożonej na raty, pierwsza rata jest traktowana jako zaliczka wpłacana Organizatorowi z tytułu zawartej Umowy.
 6. Brak opłacenia którejkolwiek raty w terminie płatności wskazanym w ofercie lub w terminie dla odpowiednich przypadków zgodnym z § 3 ust. 5 będzie traktowany jako odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę.
 7. Organizator w trybie § 4 ust. 6 Regulaminu  uprawiony będzie do zatrzymania opłaconej raty, chyba że Uczestnik jest konsumentem zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 4  i złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 8. Organizator wystawia Usługobiorcy fakturę w ostatnim dniu trwania szkolenia.

§ 5 Rozwiązanie Umowy oraz jej zmiana

 1. W przypadku zebrania niewystarczającej ilości Uczestników szkolenia (min. 10 )przez Organizatora, Umowa ulega rozwiązaniu – Organizator jest zobowiązany zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 2. W przypadkach wynikających z niedającej się usunąć siły wyższej występującej względem Organizatora, może on wskazać inne miejsce przeprowadzenia szkolenia, lecz nadal w obrębie miejscowości, w której znajdowało się dotychczas wskazywane przez niego miejsce.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa względem deklarowanego instruktora w przypadku, gdy instruktor ten nie będzie mógł przeprowadzić szkolenia z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora.
 4. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu, Usługobiorcy, którzy zawarli Umowę z Organizatorem zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie, za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej bądź telefonicznie – wykorzystane zostaną w tym celu dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym przez Usługobiorcę. 

§ 6 Odstąpienie od Umowy

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo rezygnacji ze szkolenia w terminie do 4 tygodni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. W wyżej opisanym przypadku rezygnacji ze szkolenia Usługobiorcy przysługuje zwrot:
  1. całości uiszczonego wynagrodzenia z potrąceniem opłaty w wysokości 50 zł – w przypadku rezygnacji mającej miejsce w terminie do 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
  2. 50% uiszczonego wynagrodzenia – w przypadku rezygnacji mającej miejsce w terminie 4 tygodni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Organizator przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w tym do wykluczenia Uczestnika z przebiegu szkolenia, w przypadku rażącego naruszania postanowień Regulaminu lub stwierdzenia, że Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Zawierając umowę z Organizatorem Uczestnik wyraża zgodę na poddanie go badaniom na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Odmowa poddania się badaniu na obecność alkoholu stanowi podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Organizatora, w tym do wykluczenia Uczestnika z udziału w szkoleniu. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia za szkolenie. 

§ 7 Reklamacje i prawo do korzystania z rękojmi

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail Organizatora bądź kierować do niego listowanie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy, przedmiot reklamacji oraz żądania zawiązane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Usługobiorca niebędący Konsumentem jest zobowiązany do uzupełnienia niekompletnej reklamacji w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania.
 4. Reklamacja wniesiona po terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
 5. Organizator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, duplikatów i korekt w formie elektronicznej. Usługobiorcy przysługuje prawo do zmiany formy otrzymywania tych dokumentów w drodze złożenia oświadczenia woli Organizatorowi drogą mailową bądź listownie.
 2. Usługobiorca nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania szkolenia, rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od niej przez Organizatora. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestnika szkolenia w miejscu realizacji szkolenia.
 4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika na zdjęciach bądź filmach wykonanych w toku szkolenia, w którym wziął udział Uczestnik. Wyrażenie takiej zgody jest w pełni dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na możliwość udziału w szkoleniu czy realizację Umowy.
 5. Wszelkie udostępniane przez Organizatora materiały mogą być wykorzystywane tylko przez Uczestników szkolenia, z ograniczeniem do własnych celów prywatnych.
 6. Organizator oświadcza, a Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości, że udostępnione przez Organizatora podczas szkolenia do używania przez Uczestnika kozetki stanowią własność Organizatora, a Organizator oświadcza, że kozetki są sprawne i nadają się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad prawidłowego używania/obsługi kozetki, w szczególności zobowiązany jest dokonać jej regulacji dla swoich potrzeb i sprawdzenia wszystkich mocowań i śrub jeszcze przed rozpoczęciem jej użytkowania. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Organizatora lub jego przedstawiciela na szkoleniu, jeśli kozetka jest uszkodzona, w stanie niekompletnym lub jeśli ma trudności z jej odpowiednim wyregulowaniem.
 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu Umowy czy akceptacji Regulaminu pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 1 stycznia 2020 r.
  1.  

Sprawdź dostępne terminy naszych kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów
Strefa kursanta