Regulamin Usług Szkoleniowych

 

 1. DEFINICJE

1.1. Organizator kursu –Odnova Marcin Struensee z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 20/9, NIP 5541925628, REGON 093186920

1.2. Umowa – umowa cywilnoprawna o przeprowadzenie kursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do zawarcia której dochodzi poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłatę wpisowego.

1.3. Uczestnik – osoba zakwalifikowana przez organizatora do wzięcia udziału w kursie.

 1.  PRZEPISY OGÓLNE

2.1. W kursach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które chcą podnosić swoje kwalifikacje w zakresie szkoleń proponowanych przez firmę Odnova.

2.2. Zgłoszenie na kurs odbywa się przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie organizatora www.odnova.org.pl/zgloszenie

2.3. Kursy organizowane są w zakresie i w terminach opisanych w szczegółowej informacji na temat kursu, zawartej na stronie internetowej organizatora www.odnova.org.pl

2.4. Osoba zgłaszająca się na kurs ma obowiązek dostarczenie organizatorowi skanu, zdjęcia lub kopii dyplomu potwierdzającego kwalifikacje itp. w zależności od wymagań kursu, na który składane jest zgłoszenie.

2.5. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego osoba zgłaszająca otrzymuje maila zwrotnego zawierającego niezbędne informacje dotyczące formalności i nr konta, na które należy dokonać wpłaty zaliczki.

2.6. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu.

2.7. Po wpłacie zaliczki i przesłaniu formularza zgłoszeniowego osoba zgłaszająca zostaje wpisana na listę uczestników kursu.

2.8. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. W przypadku większej ilości chętnych niż przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu decyduje data wpłaty wpisowego.

2.9. Wszystkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

2.10. Uczestnik kursu ma prawo ocenić pracę instruktora prowadzącego kurs a także organizację kursu w formie ankiety przeprowadzanej na zakończenie kursu.

 1.  OPŁATY

3.1. Wpłatę za kurs należy uiścić przelewem wciągu 5 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacją zamieszczoną  w mailu

3.2. Należność za udział w kursie jest płatna na następujących zasadach:

 1. gdy termin do rozpoczęcia kursu jest dłuższy niż 30 dni – przy zapisie osoba zgłaszająca się zobowiązana jest do wpłaty zaliczki w kwocie 300 zł, a pozostałą część należności za kurs zobowiązuje się uiścić najpóźniej w terminie 4 tygodni przed datą rozpoczęcia kursu (wyjątkiem jest kurs PNF basic, gdzie wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 1000 zł)
 2. gdy termin do rozpoczęcia kursu, jest krótszy niż 30 dni – przy zapisie osoba zgłaszająca się zobowiązany jest do wpłaty 100 % należności.

3.3. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wymaganej wysokości lub całej należnej kwoty organizator  może – bez dodatkowych wezwań do zapłaty – skreślić  osobę zgłaszającą się na kurs z listy uczestników.

3.4. Wszelkie należności z tytułu kursów płatne są na rachunek bankowy organizatora  mBank 58 1140 2017 0000 4202 0637 3767 ze wskazaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy kursu. Za datę uregulowania należności uważa się datę wpływu środków na konto.

3.5. Uiszczenie opłaty za kurs i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:

 1. udziału w kursie;
 2. otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć;
 3. otrzymania dyplomu/certyfikatu potwierdzającego udział w kursie.

3.6. W ramach szkolenia Organizator zapewnia przerwy kawowo-deserowe.

3.7. W przypadku niezakwalifikowania się na kurs z powodu braku wolnych miejsc, zgłaszający jest informowany niezwłocznie mailem lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji.  Wpłacona zaliczka w zależności od woli uczestnika kursu jest zwracana w całości lub przepisana na podstawie pisemnej dyspozycji (droga mailowa) na poczet danego lub innego wskazanego kursu w innym wolnym terminie.

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu do 7 dni przed rozpoczęciem kursu, w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inny kurs – w zależności od woli wpłacającego. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej, ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione koszty przez uczestników związane z podróżą, które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).

3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie, w przypadku nagłych zdarzeń losowych. W takiej sytuacji uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora, analogicznie jak w przypadku pkt. 3.8.

3.10. W przypadku niemożności poprowadzenia kursu z przyczyn zależnych od wyznaczonego instruktora (zdarzenia losowe, choroba), organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach, bądź też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych uczestników.

3.11. O zmianach dotyczących organizowanego kursu organizator poinformuje uczestnika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.

3.12. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

3.13. Uczestnik kursu lub firma wysyłająca pracownika na kurs wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, duplikatów, korekt w formie elektronicznej. Uczestnik lub firma ma prawo do zmiany formy otrzymania dokumentu po złożeniu takiej woli  drogą mailową bądź listownie.

3.14. Faktura za kurs zostanie wystawiony po wykonaniu usługi, tj. na koniec kursu lub w terminie, nie przekraczającym 7 dni od wykonania usługi.

 1.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w kursie po złożeniu drogą mailową bądź listownie  pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Organizator uprawniony jest do naliczenia kosztów rezygnacji z kursu, których wysokość zależna jest od terminu jaki pozostał do rozpoczęcia kursu.

4.2. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie wynoszą:

 1. 50,00 złotych – w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika od momentu zapisu do 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu;
 2. 50% – wpłaconej sumy w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika od momentu 6 tygodni do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu;
 3. 100% – wpłaconej sumy w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika od momentu 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu

4.3. Pozostała kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany kurs. Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego przez osobę rezygnującą.

4.4. W wypadku choroby uczestnika potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, organizator umożliwia uczestnikowi uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu przez organizatora.

4.5. Organizator zwraca wszystkie płatności otrzymane od uczestnika, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji uczestnika. Zwrot następuje jedynie na konto osoby, która dokonała wpłaty.

 1. REKLAMACJE

5.1. Uczestnik kursu ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji usług szkoleniowych przez organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu.

5.2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres organizatora lub mailem.

5.3. W reklamacji należy wskazać: dane kontaktowe uczestnika składającego reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania), przedmiot reklamacji (tytuł i data realizacji kursu), przyczynę i opis reklamacji.

5.4. Reklamacja będzie rozpatrzona w formie pisemnej terminie 14 dni od daty jej doręczenia organizatorowi.

5.5. Oceny zasadności reklamacji dokonuje organizator po sprawdzeniu realizacji kursu zgodnie z przyjętymi standardami i obowiązującymi procedurami, rozmowie z instruktorem prowadzącym kurs oraz na podstawie ankiet ewaluacyjnych.

5.6. Jeśli złożona reklamacja będzie zawierała braki Organizator umożliwi uczestnikowi uzupełnienie ich w terminie 7 dni od daty przesłania informacji

5.7. Reklamacja będzie pozostawiona bez rozpatrzenia jeżeli zostanie wniesiona po terminie lub nie zostanie zachowany termin uzupełnienia braków.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowych jest Odnova Marcin Struensee z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 20/9.

6.2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego (bez podpisu) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883) w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.

6.4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania, a także do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych poprzez wysłanie korekty/rezygnacji na adres organizatora (pisemnie lub drogą mailową)

6.5. Podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6.6. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na portalach społecznościowych oraz stronie internetowej www.odnova.org.pl

6.7 Organizator oświadcza, że posiada dokument  „Polityka bezpieczeństwa”, który jest do wglądu w siedzibie Organizatora

 1.  PRZEPISY PORZĄDKOWE

7.1. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za wyrządzone przez siebie szkody w trakcie trwania kursu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni. Na poczet kaucji zostaje wstrzymane wydanie certyfikatu potwierdzające udział w kursie.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy materialne będące własnością uczestnika kursu pozostawione w miejscu kursu, w trakcie i po zakończonym kursie.

7.3. Uczestnik może zostać wydalony z kursu przez organizatora bez zwrotu kosztów udziału w kursie w następujących sytuacjach:

 1. przeszkadzania innym uczestnikom lub prowadzącemu kurs
 2. pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie kursu.
 3. nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia Instruktora.
 4. wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu i komfortowi Pacjentów poddawanych oddziaływaniom.

7.4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestniczki w ciąży.

7.5. Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie to przeciwwskazania zdrowotne uczestnika, a w szczególności ograniczenia w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu

8.2. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do organizatora, potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

8.3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie obwiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.4. Wszelkie spory Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze Strony poddają taki spór pod  rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.