Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ODNOVA Sp. z o.o. i ODNOVA Marcin Struensee szanują prawo do prywatności i gwarantują Użytkownikom swoich usług prawa w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO – podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE L 119/1, zwanego dalej RODO oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1669). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez dwa podmioty, które informują o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Publikujemy niniejszą Politykę Prywatności celem wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszego serwisu internetowego, a przede wszystkim:

• Kto jest administratorem danych osobowych?

• Kto jest odbiorcą danych osobowych?

• Jakie dane są przetwarzane?

• Jaki jest cel przetwarzania danych?

• W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

• Jak długo dane są przetwarzane?

• Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

• Komu udostępniamy dane?

• Czy dane są przekazywane poza EOG?


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (ADO) są przedsiębiorstwo: ODNOVA Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 3, 85-130 Bydgoszcz, KRS: 0000963846, NIP: 9532750309, REGON: 380337848, reprezentowana przez Zarząd, kontakt: szkolenia@odnova.org.pl, tel.: 694225457, jako „Współadministrator Koordynujący” oraz przedsiębiorstwo ODNOVA Marcin Struensee, ul. Stawowa 20/9, 85-323 Bydgoszcz, NIP: 5541925628, REGON: 093186920, reprezentowane przez właściciela, Pana Marcina Struensee, kontakt: marcin@odnova.org.pl, tel.: 694225457, jako „Współadministrator A”.

To Administrator – usługodawca serwisu internetowego, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt:

  1. z ramienia Współadministratora Koordynatora: szkolenia@odnova.org.pl, tel.: 694225457;
  2. z ramienia Współadministratora A: marcin@odnova.org.pl, tel.: 694225457.

lub adres: ul. Grudziądzka 3, 85-130 Bydgoszcz.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcą danych osobowych są firmy: ODNOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-130, przy ul. Grudziądzkiej 3, reprezentowana przez Zarząd oraz ODNOVA Marcin Struensee z siedzibą w Bydgoszczy 85-323, przy ul. Stawowej 20/9, reprezentowana przez Pana Marcina Struensee. Powodem dostępu do Twoich danych osobowych przedsiębiorstw ODNOVA Sp. z o.o. oraz ODNOVA Marcin Struensee jest korzystanie przez obie firmy z tego samego formularza kontaktowego i zgłoszeniowego, celem obsługi klienta oraz zatrudnienia w obu firmach tej samej kadry zajmującej się obsługą usług szkoleniowo-rozwojowych. W związku z powyższym, Administrator Ochrony Danych udostępnił dostęp do Twoich danych, wyłącznie celem kontaktowania się ws. realizacji usług szkoleniowo-rozwojowych.

Jakie dane są przetwarzane?

W naszych serwisach internetowych zbieramy dane osobowe w następujący sposób:
1. Zgłoszenie

Podane podczas zapisu na usługę dane zostaną wykorzystane do dokonania zapisu na wskazaną usługę szkoleniowo-rozwojową oraz kontaktowania się z Tobą wyłącznie w celu prawidłowej i sprawnej komunikacji wz. z dokonanym zapisem. Zapis jest niezbędny do udziału w usłudze oraz prezentacji oferty naszych usług szkoleniowo-rozwojowych.

2. Newsletter

Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

3. Kontakt

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację.

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres firmy, NIP), zajmowane stanowisko (zawód), wykształcenie.


Podczas Twojej aktywności w serwisach internetowych zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

• realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

• weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

• rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

• ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:

• Komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

• Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych;

• Nasze serwisy internetowe umieszczone są na serwerach zaufanych firm hostingowych, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Polsce.


Jak długo dane są przetwarzane?

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub jej ograniczenia;

• w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy);

• w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;

• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.


Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych;

• prawo do żądania sprostowania danych;

• prawo do przenoszenia danych;

• prawo do usunięcia danych;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do cofnięcia zgody;

• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.


Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi.: dostawcom usług informatycznych oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz ODNOVA Sp. z o.o. i ODNOVA Marcin Struensee na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Twoje dane mogą zostać także udostępnione na miejscu do wglądu instytucjom państwowym oraz specjalistycznym podmiotom, realizującym kontrole czy audyt w firmie ODNOVA Sp. z o.o. oraz ODNOVA Sp. z o.o.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z prowadzoną przez ODNOVA Sp. z o.o. i ODNOVA Marcin Struensee działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze Współadministratorzy zanim skorzystają z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, zawrze z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO.

Aktualnie ODNOVA Sp. z o.o. i ODNOVA Marcin Struensee z uwagi na współpracę z kontrahentem prowadzącym i administrującym stronę internetową Współadministratorów, którego siedziba mieści się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), Pani/Pana dane mogą być transferowane do Wielkiej Brytanii, która decyzją Komisji Europejskiej z dn. 28.06.2021 r. zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych i transfer danych jest możliwy.

Jaki odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych zapewniają współadministratorzy?

  1. Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych.
  2. Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
  3. W miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania tam, gdzie ryzyko tego wymaga anonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

Postanowienia końcowe

• W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

• O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail.

• Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.

POLITYKA COOKIES

1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które wykorzystujemy w Serwisie internetowym: https://www.odnova.org.pl

2. Korzystając ze stron Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze stron Serwisu.

3. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).

4. Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne informacje.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

6. Na naszej stronie używamy Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu:

  • dokonywania zakupów internetowych;
  • szybszego działania i ułatwiania ich używania;
  • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  • personalizowania treści i reklam;
  • analizowania ruchu na stronie.

7. W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

9. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.

11. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

12. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

13. Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz pod linkiem: wszystkoociasteczkach.pl

Sprawdź dostępne terminy naszych kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów
Strefa kursanta