Skip to content

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem KFS jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki. Wsparcie KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

 • Każdy pracodawca, który zatrudnia minimum 1 pracownika na umowę o pracę.
 • Nie ma znaczenia wymiar etatu pracownika (może być np. 1/2, 1/4 czy 1/8 etatu).
 • Pracodawca może sam skorzystać ze środków KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
 • O dofinansowanie nie może starać się osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników w ramach umowy o pracę lub zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenie.
 1. Powiatowy Urząd Pracy, pod który przypisany jest pracodawca ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ogłasza nabór na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w ramach KFS.
 2. PUP udostępnia formularz wniosku i regulamin dofinansowania na swojej stronie internetowej oraz termin naboru wniosków.
 3. Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy są inne.
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, w przypadku zatrudniania na umowę o pracę od 10 pracowników
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku zatrudniania na umowę o pracę do 9 pracowników
 • kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 21 tys.)

Pracodawca może otrzymać dofinansowanie na sfinansowanie kursów, zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy. W ramach dofinansowania można rozliczyć wyłącznie wartość szkolenia. Dofinansowaniu nie podlega dojazd na szkolenia, nocleg oraz wyżywienie.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Żeby Pracodawca mógł wnioskować o środki z KFS pracownicy (lub on sam) muszą spełniać jeden z poniższych priorytetów.

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy (obecnie trwające nabory)

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy (trzeba najczęściej wykazać, że w ciągu roku od złożenia wniosku lub 3 miesiące po złożeniu wniosku dokonany został zakup urządzeń, narzędzi np. USG)

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (sprawdzisz czy Twój zawód jest w deficycie na stronie: https://barometrzawodow.pl/, należy sprawdzić zarówno deficyt w powiecie jak i województwie gdyż często jeśli nie ma deficytu w powiecie można starać się o dofinansowanie z tytułu deficytu wojewódzkiego)

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych
(możesz ubiegać się o ten priorytet jeśli spełniasz warunki karty dużej rodziny, masz 3 dzieci lub więcej, mieszkasz z rodzicami w jednym gospodarstwie domowym)

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia (masz 45 lat lub więcej)

7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy
(nabory pojawią się w II połowie roku)

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

1. Dane adresowe organizatora:

Odnova Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz

NIP 9532750309
REGON 380337848
KRS 0000963846

2. Osoba do kontaktu ze strony organizatora:

Joanna Dobska – dyrektor  tel.: 694 225 457

3. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług:

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)
nr certyfikatu DEKRA/SUS/000744/2

4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych:

Organizator posiada wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pod numerem 2.04/00004/2021.

5. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu na podstawie, którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego:

KRS 0000963846 główne PKD 85.59 B
Wpis do Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych: 478251

6. Wszystkie ceny kursów podane na naszej stronie, są cenami NETTO

W celu otrzymania dodatkowych dokumentów (program, harmonogram, wzór certyfikatu) prosimy o kontakt:

Joanna Dobska | tel. 694 225 457 | szkolenia@odnova.org.pl

W celu otrzymania dokumentów po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (harmonogram szkoleń, umowa z organizatorem szkolenia, ewentualnych zmian) prosimy o kontakt:

Anna Chwiałkowska | tel.: 786 507 928 | szkolenia2@odnova.org.pl

W celu weryfikacji płatności KFS/BUR prosimy o kontakt:

Edyta Agacińska | tel.: tel.: 690 569 251 | płatności@odnova.org.pl

 

AKTUALNE NABORY

Wybierz województwo

Wkrótce..

Wkrótce..

powiat bieszczadzki 6.0510.05.2024

Wkrótce..

powiat chełmiński 18.04-22.04.2024

Wkrótce…

powiat sokólski 22.04-23.04.2024

powiat nidzicki 15.04-30.04.2024

powiat zielonogórski 29.04.2024

Płock 11.04-22.04.2024

powiat kozienicki 16.0430.04.2024

powiat wyszkowski 17.04-23.04.2024

powiat kartuski 09.09-09.09.2024

Wkrótce..

powiat parczewski    26.04.2024

Wkrótce..

Wkrótce..

Wkrótce..

Jeśli masz dodatkowe pytania w kwestii dofinansowania lub potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku skontaktuj się z nami

Asia 694 225 457 | szkolenia@odnova.org.pl
Ewelina 511 174 407 | koordynator@odnova.org.pl

Jak uzyskać dofinansowanie NA KURSY Z KFS?

Wypełnij i wyślij formularz dofinansowania na kursy, zaznaczając dofinansowanie ze środków KFS.
1
Po weryfikacji możliwości otrzymania dofinansowania przez Twoją firmę skontaktujemy się z Tobą.
2
Pomożemy Ci bezpłatnie napisać wniosek i uzyskać dofinansowanie.
3
Złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy.
4
Poinformuj nas o decyzji Powiatowego Urzędu Pracy (pozytywnej lub negatywnej).
5
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezwłocznie wypełnij i wyślij formularz zgłoszenia na każdy dofinansowany kurs.
6
Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce KURSY pod opisem szkolenia.
7
Podpisz z nami umowę.
8
Opłać szkolenie na wybranych warunkach (różne formy w zależności od Urzędu Pracy).
9
Weź udział w szkoleniu.
10
Aby rozliczyć się z uzyskanego dofinansowania dostarcz certyfikat i fakturę za szkolenie do Powiatowego Urzędu Pracy.
11

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem na kursy w Odnovie?

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą i pomożemy w dopełnieniu formalności!

FORMULARZ DOFINANSOWANIA

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją REGULAMINU obowiązującego w Odnova Marcin Struensee

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Struensee prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Odnova Marcin Struensee z siedzibą w Bydgoszczy (85-323), przy ul. Stawowej 20/9 NIP 554 19 25 628 więcej

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem na kursy w Odnovie?

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą, pomożemy w przygotowaniu dokumentów i otrzymaniu dofinansowania.

FORMULARZ DOFINANSOWANIA  Wybierz kursy, na które chcesz uzyskać dofinansowanie

  BYDGOSZCZ

  GDAŃSK

  KATOWICE

  KRAKÓW

  POZNAŃ

  RZESZÓW

  SZCZECIN

  WARSZAWA

  ŁÓDŹ

  WROCŁAW


  Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania mojej sprawy. Podanie dodatkowych danych, wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. (nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne – umożliwiające kontakt z moją osobą. Jednak brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją REGULAMINU obowiązującego w Odnova Marcin Struensee

  Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Struensee prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Odnova Marcin Struensee z siedzibą w Bydgoszczy (85-323), przy ul. Stawowej 20/9 NIP 554 19 25 628

  ×
  Dofinansowanie kursów
  Strefa kursanta