Skip to content

Regulamin

REGULAMIN USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH ODNOVA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ustalony przez Organizatora usług szkoleniowo-rozwojowych (dalej: Regulamin), którym są przedsiębiorstwa ODNOVA Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 3, 85-130 Bydgoszcz, NIP: 9532750309, REGON: 380337848 oraz ODNOVA Marcin Struensee, ul. Stawowa 20/9, 85-323 Bydgoszcz, NIP: 5541925628, REGON: 093186920, stanowi wzorzec możliwej do zawarcia pomiędzy Organizatorem a Klientem umowy na realizację usługi szkoleniowo-rozwojowej (dalej: umowa) oraz sposób jej zawarcia.
 2. Organizator usług szkoleniowo-rozwojowych posiada odpowiednie uprawnienia, umowę o współpracy lub umowę zlecenie z trenerem/-ami, doradcą/-ami lub podwykonawcą/-ami na prowadzenie usług szkoleniowo-rozwojowych przedstawionych w ofercie.
 3. Na potrzeby niniejszego regulaminu, ustala się następujące znaczenie terminów:

a) Organizator – przedsiębiorstwa ODNOVA Sp. z o.o. oraz ODNOVA Marcin Struensee; Nazwa skrócona ODNOVA;

b) Usługa szkoleniowo-rozwojowa – cykl, bądź jednorazowa usługa o charakterze otwartym lub zamkniętym, prowadzone w formie szkolenia, kursu, doradztwa, konsultacji, coachingu, e-learningu, blended learningu, procesu wdrażania itp.;

c) Charakter realizowanej usługi:

  • usługi otwarte – skierowane do wszystkich zainteresowanych uczestników, grup, podmiotów;
  • usługi zamknięte – skierowane dla określonego grona osób, grup, podmiotów zainteresowanych, są to tzw. usługi dedykowane;

d) Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca wymagane przez Organizatora i określone w ofercie usługi niezbędne do udziału w niej kwalifikacje; może być to osoba wskazana przez Klienta, sam Klient, bądź Konsument; Uczestnik usługi powinien dokonać rejestracji na usługę szkoleniowo-rozwojową, bądź zostać skierowany przez swojego pracodawcę, uiścić opłatę orazpotwierdzić swoją obecność na usłudze; Stan zdrowia Uczestnika powinien pozwalać munaczynny udział w usłudze (brak przeciwwskazań zdrowotnych);

e) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna (w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zakupiła usługę szkoleniowo-rozwojową, a tym samym zawarła umowę na świadczenie usług szkoleniowo-rozwojowych przez organizatora;

f) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z usług ODNOVA w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową (zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego); sposób zawierania umowy z Konsumentem jest określony przez załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;

g) Umowa na świadczenie usługi szkoleniowo-rozwojowej – umowa pomiędzy Stronami, niezależnie czy została zawarta przez złożenie zlecenia i jego przyjęcie przez Organizatora, czy na skutek negocjacji prowadzonych przez Strony;

h) Strony – strony umowy, tj. Klient i Organizator;

i) Karta/Formularz zgłoszenia – formularz do wypełnienia przez Uczestników, zainteresowanych udziałem wusłudze szkoleniowo-rozwojowej, również przez delegowanych pracowników Klienta;

j) Miejsce realizacji usługi – zwyczajowo, w przypadku usług otwartych, jest to miejsce określone w ofercie usługi, zamieszczonej na stronie internetowej www.odnova.org.pl lub mediach społecznościowych (Facebook); wprzypadku usług zamkniętych, jest to zwyczajowo siedziba Organizatora bądź inne miejsce ustalone z Klientem i trenerem;

k) Harmonogram – rozkład sesji, bloków, modułów, części usługi, przewidzianych wramach organizowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej;

l) Program – opis tematyki organizowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej, zamieszczony przy ofercie usługi, dostępnej na stronie internetowej: www.odnova.org.pl lub mediach społecznościowych (Facebook);

m) Aktualne informacje o usługach szkoleniowo-rozwojowych – Organizator wszelkie aktualne dane dotyczące realizowanych usług szkoleniowo-rozwojowych zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.odnova.org.pl lub mediach społecznościowych (Facebook);

n) Regulamin – niniejszy regulamin usług szkoleniowo-rozwojowych.

§ 2

ORGANIZACJA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

 1. ODNOVA organizuje usługi szkoleniowo-rozwojowe w zakresie i terminie szczegółowo opisanych w ofercie usług, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: www.odnova.org.pl, w BUR lub w mediach społecznościowych (Facebook: OdnovaRehabilitacjaSzkolenia).
 2. Organizator podejmuje wszelkie środki do starannego wykonania powierzonego zlecenia.
 3. Zamknięte usługi szkoleniowo-rozwojowe świadczone są dla minimum 1 Uczestnika, usługi otwarte natomiast organizowane są dla minimum 5 Uczestników. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zmianie.
 4. Maksymalna liczba Uczestników w otwartych i zamkniętych usługach szkoleniowo-rozwojowych nie może być większa niż 26.W uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zmianie.
 5. Jeżeli liczba uczestników na usłudze przewyższy liczbę 26, usługa powinna być realizowana przez minimum dwóch prowadzących.
 6. Program usługi wraz z harmonogramem jest przekazywany Uczestnikowi zwyczajowo przez Organizatora usługi lub trenera w dniu realizacji usługi, przed jej rozpoczęciem. Jednakże Organizator dołoży wszelkich starań, aby naminimum 3 dni przed realizacją usługi przesłać na wskazane adresy e-mail Uczestników program usługi wraz z harmonogramem.
 7. Ramowy program usługi szkoleniowo-rozwojowej jest każdorazowo zamieszczany w ofercie, dostępnej na stronie internetowej ODNOVA: www.odnova.org.pl, w BUR lub mediach społecznościowych (Facebook: OdnovaRehabilitacjaSzkolenia).
 8. O wszelkich wprowadzanych przez Organizatora zmianach w realizacji usługi, Klienci będą informowani za pośrednictwem e-mail lub/i telefonicznie.
 9. Organizator zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w sposób wolny od wad.
 10. Określone w Ofercie wynagrodzenie jest wynagrodzeniem zawierającym w sobie wszelkie podatki i inne daniny publicznoprawne.
 11. W ramach Umowy Organizator zapewnia przygotowanie pomieszczenia dydaktycznego wyposażonego w odpowiedni sprzęt fizjoterapeutyczny, multimedialny oraz materiały szkoleniowe – każdorazowo zgodnie z Ofertą. Pomieszczenie będzie każdorazowo spełniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy dlaUczestników usługi oraz osób prowadzących.

§ 3

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄI ZAWARCIE UMOWY

 1. Do usługi szkoleniowo-rozwojowej może przystąpić wyłącznie osoba uprawniona, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zdefiniowana w niniejszym regulaminie.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej odbywa się poprzez dostarczenie Organizatorowi (osobiście do biura, e-mail, bądź pocztą tradycyjną) wypełnionej karty zgłoszeniowej lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszonego na stronie internetowej: www.odnova.org.pl.
 3. Podpisanie karty zgłoszeniowej lub wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www.odnova.org.plprzez Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy zOrganizatorem (w przypadku usług otwartych). Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 2 doniniejszego regulaminu.
 4. ODNOVA każdorazowo potwierdza w sposób elektroniczny wpływ karty zgłoszeniowej uczestnictwa wusłudze szkoleniowo-rozwojowej. Do wiadomości e-mail dołączone są dane do przelewu oraz informacja o wynagrodzeniu należnym do zapłaty, a także o ilości rat, ich wysokości i terminach zapłaty.
 5. ODNOVA każdorazowo odpowiada na wszelkie zapytania, w tym zapis na usługę przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.odnova.org.pl, które można składać przez 7 dni w tygodniu przez 24h.
 6. W przypadku usług zamkniętych, Klient składa odpowiednie zamówienie uOrganizatora i podpisuje właściwą umowę, uwzgledniającą m.in.: ramy czasowe imiejsce realizacji usługi, cele szczegółowe na poziomie wiedzy, umiejętności ipostaw/kompetencji społecznych Uczestników usługi, zakres merytoryczny usługi, formy i metody pracy, materiały, narzędzia ipomoce dydaktyczne, ewaluacja usługi i inne istotne dlaktórejkolwiek ze Stron.
 7. W przypadku usług otwartych, zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem usługi szkoleniowo-rozwojowej (decyduje data wpływu zgłoszenia doOrganizatora).W uzasadnionych przypadkach, jeżeli Organizator usługi dysponuje wolnymi miejscami na usłudze, może dokonać zapisu Uczestnika na usługę w dniu jejrozpoczęcia.
 8. W przypadku usług, na których liczba miejsc jest ograniczona, decyduje data zaksięgowania wpłaty za usługę.
 9. Organizator prowadzi listę uczestników rezerwowych, którzy są niezwłocznie informowani o możliwości wzięcia udziału w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli zwolni się miejsce. Organizator jednocześnie zastrzega, że w przypadku osób rezerwowych pierwszeństwo mają osoby, których udział w usłudze ma być dofinansowany w ramach KFS, BUR lub innych programów, wykorzystujących środki unijne. Od osób wpisanych na listę rezerwową Organizator nie pobiera opłaty rezerwacyjnej.
 10. Organizator w terminie 7 dni przed dniem realizacji usługi szkoleniowo-rozwojowej poinformuje Uczestnika o ostatecznym miejscu, w którym zostanie ono zrealizowane (lokalizacja w obrębie miasta, które uczestnik wybrał jako miejsce kursu np. Bydgoszcz, Poznań).
 11. Uczestnik na etapie dokonywania zapisu na usługę zobowiązany jest złożyćOrganizatorowi właściwe oświadczenie poświadczające, iż posiada kwalifikacjeuprawniające go do wzięcia udziału w usłudze, które zostały sprecyzowane w ofercie przez Organizatora.
 12. Organizator może poprosić o udowodnienie faktu posiadania przez Uczestnika usługi szkoleniowo-rozwojowej kwalifikacji niezbędnych do wzięcia udziału w usłudze, które zostały sprecyzowane w ofercie. Wszczególności Organizator może poprosić o okazanie do wglądu dokumentów poświadczających właściwe kwalifikacje Uczestnika. Stwierdzenie braku wymaganych kwalifikacji będzie skutkowało stwierdzeniem, iżUmowa nie została zawarta ze względu na niespełnienie przez Uczestnika jednego z wymogów, tj. braku niezbędnych kwalifikacji zawodowych określonych każdorazowo w Ofercie.

§ 4

OPŁATA ZA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

 1. Cena usługi podana na stronie www.odnova.org.pl jest ceną brutto. W przypadku usług realizowanych przez BUR obowiązuje cena podana w karcie usługi. W przypadku usług dofinansowanych w ramach KFS obowiązuje cena podana na stronie internetowej Organizatora. Zarówno cena podana w BUR jak i na stronie Organizatora jest taka sama.
 2. Klient uiszcza opłatę w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Jeśli Organizator nie określi tytułu przelewu, to powinna w nim zostać wpisana nazwa i data szkolenia oraz imię inazwisko Uczestnika usługi szkoleniowo-rozwojowej.
 3. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem następuje w momencie zaksięgowania na koncie bankowym Organizatora całościowej zapłaty wynagrodzenia za usługę lub określonej wysokości zaliczki.
 4. Jeśli Oferta nie wskazuje inaczej, a płatność odbywa się w ratach, płatność pierwszej raty powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia o wpływiezgłoszenia doOrganizatora, zaś zapłata ostatniej raty powinna zostać zrealizowana najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.
 5. Brak terminowych wpłat, o których mowa powyżej, spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszeniaUczestnika na usługę, a Organizator uprawiony będzie do zatrzymania opłaconej już raty (jeżeli taka została dokonana), chyba że Klient złożył właściwe oświadczenie w trybie i terminie określonym w § 6 ust. 1.
 6. Organizator zastrzega sobie, że terminy wskazane w ust. 4 mogą ulec zmianie na skutek indywidualnych ustaleń między Stronami.
 7. W przypadku usług zamkniętych, Klient zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługę szkoleniowo-rozwojową zgodnie z warunkami zawartymi w umowie między Stronami.

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ

1. Organizator zastrzega, że w terminie do 5 dni przed realizacją usługi może wskazać: inne miejsce przeprowadzenia usługi, lecz nadal w obrębie miejscowości pierwotnie wskazanej, zmianę godziny rozpoczęcia i zakończenia usługi, zmianę eksperta. Zmiany nie mogą natomiast dotyczyć rodzaju usługi, celu iefektów kształcenia, programu usługi oraz zaplanowanej liczby godzin i ceny usługi.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie, zapomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub/i telefonicznie. Tym samym, nie mogą one stanowić przyczyny rezygnacji Klienta z usługi, poza zapisami dot. zmiany eksperta.

3. Organizator zastrzega sobie odwołanie usługi bądź zmianę jej terminu, miejsca lub programu, wyłącznie w określonych przypadkach:

a) brak minimalnej liczby uczestników;

b) choroba eksperta z wąskiej dziedziny specjalizacji;

c) z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, stanu wyjątkowego, epidemicznego, zamieszek, strajków czy działania siły wyższej.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania usługi z powodu braku osiągniecia minimalnej liczby uczestników, jednak nie później niż na 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi. W takiej sytuacji Klientowi wpierwszej kolejności zostanie zaproponowana nowa data realizacji usługi. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody narealizację usługi w nowym terminie, zawartą między Stronami umowę należy traktować zarozwiązaną wtrybie natychmiastowym. Wówczas Klient otrzyma zwrot wpłaconej Organizatorowi należnościw terminiedo 10 dni roboczych od daty rozwiązania umowy.

5. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń leżących po stronie Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem choroby eksperta, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania usługi. Organizator zastrzega, że w pierwszej kolejności Klientowi zostanie zaproponowana nowa osoba eksperta. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na prowadzenie usługi przez nowego eksperta, zawartą między Stronami umowę należy traktować za rozwiązaną w trybie natychmiastowym. Wówczas Klient otrzyma zwrot wpłaconej Organizatorowi należności w terminie do 10 dni roboczych od daty rozwiązania umowy.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania usługi w każdym czasie z przyczyn nagłych i nieprzewidzianych, w sytuacjach losowych, których nie było możliwości przewidzieć, czy zapobiec imwcześniej. W takich sytuacjach Organizator każdorazowo zobowiązuje się zwrócić Klientowi wpłacone środki za usługę, jak również niezwłocznie poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji, o odwołaniu usługi oraz o dokonaniu zwrotu wpłaconych środków. Informacja o odwołaniu usługi będzie traktowana, jako rozwiązanie umowy przez Organizatora w trybie natychmiastowym.

7. Wyjątek od sytuacji określonej w ust. 6 stanowi sytuacja, w której Organizator wystąpi z nową propozycją dla Klienta, tj. poda nowy termin realizacji usługi, zaproponuje inną usługę lub przedstawi sylwetkę nowego eksperta, a Klient niezwłocznie zdecyduje o swoim uczestnictwie i wyrazi zgodę na proponowane mu zmiany. Wówczas wpłacone przez Klienta środki za usługę nie będą mu zwracane, a zostaną przeksięgowane napoczet nowej usługi/usługi w nowym terminie. Każdorazowo w takiej sytuacji głos decydujący należy doKlienta.

8. Klient nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania usługi szkoleniowo-rozwojowej, rozwiązania umowy, bądź odstąpienia od niej przez Organizatora.

9. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w tym do wykluczenia Uczestnika z przebiegu usługi szkoleniowo-rozwojowej, w przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub stwierdzenia, że Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

1. Klientowi przysługuje bezpłatne odstąpienie od usługi szkoleniowo-rozwojowej, jeżeli nastąpi to nie później niż na 30 dni przed planowaną datą realizacji usługi.

2. Klient, który odstępuje od usługi szkoleniowo-rozwojowej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi w sposób e-mailowy na adres: szkolenia@odnova.org.pllubtelefoniczny oraz do złożenia podpisanego oświadczenia oodstąpieniu od usługi, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

3. W przypadku braku przedłożenia Organizatorowi podpisanego oświadczenia przez Uczestnika usługi (poczta tradycyjna, skan na e-maila), Organizator przyjmuje, iż nie został poinformowany w sposób właściwy o woli Klienta o odstąpieniu od usługi.

4. Organizator zastrzega, iż niewłaściwy sposób odstąpienia od umowy przez Klienta nie będzie rozpatrywany, jak również ma on prawo naliczyć opłatę za usługę w kwotach określonych w ust. 5.

5. Klient, który zgłosi swoją rezygnację z usługi szkoleniowo-rozwojowej w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora w wysokości:

a) 100% wartości całej usługi – w przypadku usług typu zamkniętego;

b) 30% wartości całej usługi – w przypadku usług typu otwartego.

6. Organizator zobowiązany jest do dokonania Klientowi zwrotu wpłaconych środków za usługę na wskazane konto bankowe, w terminie 10 dni roboczych, przy zastrzeżeniu, iż 30-dniowy termin odstąpienia od umowy został dochowany.

7. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi w terminie późniejszym niż 30 dni, Organizator może naliczyć koszty w wysokości określonej w ust. 5. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Klient wskaże inną osobę, która weźmie udział w usłudze za rezygnującego uczestnika. W takim przypadku nowy uczestnik zobowiązany będzie złożyć formularz zgłoszeniowy oraz dopełnić obowiązków wskazanych przez Organizatora, a wpłacone już środki za usługę zostaną przeksięgowane na poczet udziału nowego uczestnika (zastępującego).

8. W sytuacji wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, które uniemożliwią Klientowi udział w usłudze, jest on zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Jeżeli będzie to miało miejsce na mniej niż 30 dni przed realizacją usługi, Organizator wychodząc naprzeciw Klientowi może zaproponować mu udział w usłudze w innym terminie lub wyrazić zgodę na przeniesienie dokonanej wpłaty na inną, dowolnie wybraną przez Klienta usługę, jednak nie później niż w terminie 3 m-cy od daty pierwotnie planowanej daty rozpoczęcia usługi.

9. W sytuacjach określonych w ust. 7 i ust. 8 każdorazowo decydujący głos należy do Organizatora.

10. Koszty, o których mowa w ust. 5 stanowią koszt Klienta. Natomiast Klient rozlicza się na podstawie odrębnych uregulowań, obowiązujących w jego zakładzie pracy, z kierowanym pracownikiem, tj.Uczestnikiem usługi szkoleniowo-rozwojowej (jeżeli dotyczy).

11. Uczestnikowi usługi szkoleniowo-rozwojowej przysługuje także rezygnacja z uczestnictwa wusłudze wtrakcie jej trwania, niezależnie od sposobu finansowania udziału w usłudze (koszt własny, czypracodawcy).

12. W sytuacji, o której mowa w ust. 11, Uczestnikowi nie przysługuje wydanie zaświadczenia / certyfikatu ukończenia usługi szkoleniowo-rozwojowej oraz nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. A jeżeli opłata za usługę nie została jeszcze uiszczona, Klient zobowiązany jest do poniesienia jej kosztów w wysokości 100% jej wartości.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

1.  W trakcie trwania usługi szkoleniowo-rozwojowej, Uczestnik zobowiązany jest do:

a) stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora;

b) nieingerowania w odbywanie usługi szkoleniowo-rozwojowej przez innych Uczestników;

b) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu realizacji usługi;

d) stosowania się do zakazu wnoszenia na teren realizacji usługi alkoholu lubśrodków odurzających oraz uczestniczenia w usłudze pod wpływem;

e) stosowania się do zakazu wnoszenia na teren realizacji usługi przedmiotów i narzędzi zagrażających życiu i zdrowiu innych Uczestników;

f) palenia tytoniu wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;

g) uzyskania zgody od osób, których wizerunek chce utrwalać poprzez nagrywanie, filmowanie lub/i fotografowanie;

h) zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, wsposób nieutrudniający uczestnictwa w usłudze i miejscu zakwaterowania innym osobom.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z usługi szkoleniowo-rozwojowej każdego Uczestnika naruszającego zasady zachowania określone w ust. 1.

3. Uczestniczki usługi szkoleniowo-rozwojowej (kobiety) będące w ciąży powinny poinformować o swoim stanie Organizatora usługi najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, o ile fakt ten może mieć wpływ na sposób uczestniczenia Uczestniczki w usłudze, jak również powinny przedłożyć właściwe zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań jej udziału w usłudze.Niepoinformowanie Organizatora o fakcie bycia w ciąży przez Uczestniczkę, wyłącza jego odpowiedzialność za jakikolwiek zły stan zdrowia spowodowany jej uczestnictwem w usłudze. Nieprzedłożenie zaświadczenia od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w usłudze oznacza, że Uczestniczka bierze udział w usłudze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Nieuczestniczenie Uczestniczki w jakiejkolwiek formie w usłudze (np. igłowanie, niewykonywanie ćwiczeń)o której mowa w ust. 3, nie upoważnia jej do żądania od Organizatora zwrotu kosztów usługi.

5. Uczestnicy usługi szkoleniowo-rozwojowej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną zadokona ne przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym jest realizowana usługa.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne Uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej pozostawione bez opieki, które zostały zniszczone, zagubione, skradzione czy inne.

7. Każdy Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników usługi.

8. Uczestnikowi usługi szkoleniowo-rozwojowej przysługuje prawo dokonania oceny eksperta w formie ankiety oceniającej, przeprowadzonej na końcu usługi oraz w formie odpowiedzi nazadawane pytania przez Organizatora.

9. Wszelkie materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wydawane Uczestnikom usługi szkoleniowo-rozwojowej, stanowią materiały pomocnicze do nauki, wdrażania czy posługiwania się nimi. Organizator wprowadza zakaz kopiowania i rozpowszechniania otrzymanych materiałów winnym celu niż na własny użytek.

10. Od Uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej oczekuje się aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach.

11. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części, modułu czy bloku usługi szkoleniowo-rozwojowej, które nie zostało uzasadnione, czy usprawiedliwione, stanowi podstawę do odmowy wystawienia zaświadczenia / certyfikatu ukończenia. Organizator zastrzega tym samym, iż uczestnik powinien niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi swoją absencję na zajęciach, spóźnienie, bądź wcześniejsze opuszczenie zajęć za pośrednictwem e-maila (szkolenia@odnova.org.pl).

12. Bezpośrednio po przeprowadzeniu usługi szkoleniowo-rozwojowej, Organizator wydaje Uczestnikowi certyfikat potwierdzający uczestnictwo w usłudze i nabycie określonej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.

13. Każdy Uczestnik usługi zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na usługę szkoleniowo-rozwojową, a także do każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa, złożeniem czytelnego podpisu na liście obecności.

14. Niedopuszczalna jest sytuacja, aby Uczestnik podpisał listę obecności pierwszego dnia za wszystkie dni realizacji usługi z góry. Wówczas jest to jego wyłączna odpowiedzialność.

15. Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz wyrażeniem zgody na przestrzeganie jego postanowień.

16. W przypadku usług szkoleniowo-rozwojowych, które będą ogłoszone przez przedsiębiorstwo ODNOVA w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami Regulaminu BUR i jego przestrzegania.

17. W przypadku wybranych rodzajów usług szkoleniowo-rozwojowych, Uczestnik zobligowany będzie do wypełniania testów badających poziom jego wiedzy przed i po zakończonej usłudze, jak również wypełnianiu innych narzędzi, służących ewaluacji i monitoringowi jakości zrealizowanej usługi szkoleniowo-rozwojowej.

18. Organizator nie zapewnia ani nie zwraca środków wydatkowanych w sposób szczególny na koszty takie jak zakwaterowanie, dojazd do miejsca, w którym odbywa się usługa szkoleniowo-rozwojowa i koszty związane z parkingiem pojazdów wykorzystywanych do przybycia na usługę przez Uczestnika.

19. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku na zdjęciach bądź filmach wykonanych w trakcie realizacji usługi szkoleniowo-rozwojowej. Wyrażenie takiej zgody jest w pełni dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na możliwość udziału w usłudze, czy realizację umowy.

20. Wszelkie udostępniane przez Organizatora materiały mogą być wykorzystywane tylko przez Uczestników usługi szkoleniowo-rozwojowej, z ograniczeniem do własnych celów prywatnych.

21. Organizator oświadcza, a Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej przyjmuje do wiadomości, że udostępnione przez Organizatora kozetki stanowią własność Organizatora, a Organizator oświadcza, że kozetki są sprawne i nadają się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad prawidłowego używania/obsługi kozetki, w szczególności zobowiązany jest dokonać jej regulacji dla swoich potrzeb i sprawdzenia wszystkich mocowań i śrub jeszcze przed rozpoczęciem jej użytkowania.

22. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Organizatora lub jegoprzedstawiciela, jeżeli kozetka jest uszkodzona, w stanie niekompletnymlub jeśli ma trudności zjejodpowiednim wyregulowaniem.

23. Organizator zastrzega, że udzieli wszelkiego wsparcia Uczestnikowi usługi szkoleniowo-rozwojowej przy rozkładaniu i regulacji kozetki, jeżeli Uczestnik nie będzie potrafił dokonać tego samodzielnie.

§ 8

OSOBY PROWADZĄCE – KADRA

 1. Organizator zapewnia zatrudnienie do każdej usługi szkoleniowo-rozwojowej osoby prowadzące (trener, instruktor, doradca, moderator, wykładowca, coach itp.), które posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz odpowiednią wiedzę praktyczną względem tematyki realizowanej usługi.
 2. Uczestnikowi zostaną udostępnione informacje względem posiadanych kwalifikacji i uprawnień osoby prowadzącej usługę szkoleniowo-rozwojową.
 3. Osoby prowadzące usługę szkoleniowo-rozwojową są zobligowane do bezwzględnego przestrzegania zapisów Regulaminu prac ekspertów ODNOVA.
 4. Osoby prowadzące usługę szkoleniowo-rozwojową posługiwać się będą językiem wolnym od stereotypów, przestrzegając zasady niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich Uczestników, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, wykształcenie, obszar zamieszkania, czy orientację seksualną.
 5. Praca osób prowadzących usługę szkoleniowo-rozwojową podlega każdorazowo ocenie poprzez wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej przez Uczestników usługi.
 6. Wszelkie materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wydawane Uczestnikom usługi szkoleniowo-rozwojowej są autorskie i pozwalają zidentyfikować ich autora i właściciela.

§ 9

REKLAMACJE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z RĘKOJMI

 1. Klientowi przysługuje zgłoszenie reklamacji względem Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej lub osoby prowadzącej (trener, instruktor, doradca, wykładowcy, coach, moderator itd.) w terminie nie później niż 10 dni od dnia zakończenia usługi.
 2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje oraz zastrzeżenia powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub wiadomością e-mail, na wskazany adres Organizatora: CENTRUM REHABILITACJI I SZKOLEŃ ODNOVA, ul. Poznańska 7, 85-129 Bydgoszcz, e-mail: szkolenia@odnova.org.pl
 4. Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej, usunięty z niej przez Organizatora na podstawie § 7 ust. 2 niniejszego regulaminu traci możliwość kontynuowania uczestnictwa w usłudze i możliwość wniesienia reklamacji, a wniesiona należność za usługę szkoleniowo-rozwojową nie podlega zwrotowi.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta lub/i Uczestnika usługi, przedmiot reklamacji oraz żądania zawiązane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient zobowiązany do uzupełnienia niekompletnej reklamacji w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania.
 6. Złożona reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie do 21 dni od dnia jej prawidłowego otrzymania.
 7. Zgłaszający reklamację usługi szkoleniowo-rozwojowej zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w wersji pisemnej.
 8. Udzielona pisemna odpowiedź Organizatora na zgłoszoną reklamację jest ostateczna i nie podlega ponownemu rozpatrzeniu. Zgłaszającemu reklamację w takim wypadku pozostaje droga sądowa.
 9. Wszelka korespondencja ze zgłaszającym reklamację usługi szkoleniowo-rozwojowej, będzie prowadzona na dane teleadresowe podane w karcie zgłoszeniowej, elektronicznym formularzu zgłoszeniowym lub umowie.
 10. Klient, zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczenia.
 11. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do zgłaszającego reklamację z uwagi na błędne lub niepełne dane teleadresowe.
 12. Domniemywa się, że list wysłany pod ostatni znany Organizatorowi usługi szkoleniowo-rozwojowej adres Klienta jest skutecznie dostarczony po upływie 14 dni od dnia jego nadania.
 13. Niedochowanie formy pisanej przez zgłaszającego reklamację na usługę szkoleniowo-rozwojową, skutkuje jej nieważnością względem Organizatora.

§ 10

RABATY I PROMOCJE

 1. ODNOVA udziela rabatów lub promocji na realizowane i organizowane usługi szkoleniowo-rozwojowe, zamieszczone na stronie internetowej: www.odnova.org.ploraz w mediach społecznościowych.
 2. Udzielone rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
 3. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
 4. Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej może przyznać indywidualny rabat dla wybranych Klientów.
 5. Rabat nie jest przyznawany przez Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej automatycznie. Każdorazowo strona zainteresowana musi wystąpić o jego przyznanie.
 6. W przypadku zamkniętych lub grupowych usług szkoleniowo-rozwojowych, obowiązują ceny ustalone przez negocjacje.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane na innych serwisach internetowych niż strona internetowa www.odnova.org.pl.

§ 11

PODNIESIENIE CEN ZA USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

 1. Organizator zastrzega, że wprowadza do niniejszego regulaminu klauzulę dopuszczającą podniesienie ceny za usługę szkoleniowo-rozwojową.
 2. Organizator zobowiązuje się do zawiadomienia Klientów o planowanych podwyżkach cen usług z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. minimum 14 dni przed planowaną podwyżką.
 3. Klienci, z którymi została już podpisana umowa, zostaną zawiadomieni o jednostronnej zmianie warunków zawartej umowy przez Stronę Organizatora.
 4. Organizator zastrzega, że każdemu Klientowi w związku z jego zawiadomieniem o planowanej podwyżce ceny za usługę, a tym samym zawiadomieniu o jednostronnej zmianie warunków zawartej umowy, przysługuje prawo do rozwiązania takiej umowy, a ewentualne wpłacone zaliczki na poczet usługi zostaną zwrócone Klientowi w pełnej wysokości.
 5. Termin odstąpienia przez Klienta od umowy, o którym mowa w ust. 4 wynosi 7 dni. W tym celu powinien on złożyć oświadczenie z rezygnacją z usługi, stanowiącym załącznik nr 3, w sposób wskazany w § 6 ust. 2.
 6. Organizator może dokonać podwyżki ceny za realizację usług wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, które bezpośrednio narażają go na straty finansowe, jak np. znaczące i niekorzystne zmiany finansowo-gospodarcze w kraju, podwyższenie stawek podatku VAT od towarów i usług, znaczny wzrost cen za energię elektryczną, ogrzewanie, wysoką inflację, nałożenie na Organizatora usług nowych obowiązków, powodujących wzrost kosztów świadczenia usługi, zakup dodatkowych środków ochrony indywidualnej dla każdego uczestnika usługi wz. z pandemią itp.

§ 12

SYTUACJA EPIDEMICZNA COVID-19

 1. Usługi, których realizacja przypada na okres zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem COVID-19, realizowane są zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik usługi zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do wymagań i obostrzeń sanitarnych obowiązujących w kraju, a regulowanych właściwymi przepisami prawnymi, jak również stosować się do wytycznych Organizatora, o których Uczestnicy są informowani przed rozpoczęciem realizacji usługi, pod rygorem wydalenia z usługi, bez obowiązku zwrotu wpłaconych Organizatorowi środków za udział w usłudze.
 3. Uczestnikowi, który przebywa na izolacji, kwarantannie lub choruje na skutek COVID-19 przysługuje prawo do rezygnacji z usługi. Okoliczność, o której mowa wymaga od Uczestnika udokumentowania jej pod rygorem uznania jej za nie mającą miejsca. Dokument, który należy przedłożyć Organizatorowi w takiej sytuacji jest przedłożenie zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie/pismo z Sanepidu, wydruk z Indywidualnego Konta Pacjenta o przebywaniu na izolacji/kwarantannie.
 4. W sytuacji, o której mowa powyżej, na skutek udokumentowanej nieobecności Uczestnika, Organizator zaproponuje nowy termin usługi, nową usługę, bądź kartę podarunkową ważną 12 miesięcy. Każdorazowo decydujący głos w takiej sytuacji przysługuje Uczestnikowi. Organizator zastrzega sobie, że Strony mogą ustalić inne rozwiązanie sytuacji, o której mowa w ust. 3 na skutek porozumienia Stron.
 5. Organizator zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności względem Uczestnika biorącego w usłudze, który poprzez swoje działania nie dostosowuje się do reżimów sanitarnych określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
 6. Organizator zastrzega, iż Uczestnik, który nie będzie przestrzegał reżimów sanitarnych narzuconych przez Organizatora, zostanie usunięty z usługi w trybie natychmiastowym bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych środków za usługę.
 7. Organizator zastrzega, że w przypadku kiedy u któregokolwiek z Uczestników lub prowadzącego zostanie potwierdzony pozytywny wynik COVID-19, przekaże on dane osobowe wszystkich osób biorących udział w usłudze wyłącznie do Sanepidu. Dane osobowe, o których mowa, to: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

§ 13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator usługi szkoleniowo-rozwojowej przetwarza dane osobowe osób fizycznych zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 14

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom usługi są własnością Organizatora, bądź organizator może nimi dysponować po podstawie udzielonej mu niewyłącznej licencji. Tym samym Organizator zapewnia, że posiada właściwy tytuł prawny do dysponowania i rozpowszechniania w ramach realizowanej usługi materiałami szkoleniowymi.
 2. Organizator każdorazowo informuje Uczestników, że wszelkie materiały szkoleniowe, które są im przekazywane podczas usługi są chronione prawem autorskim i nie mogą być rozpowszechniane w innym zakresie i celu niż na własny użytek – w celach niekomercyjnych. Tym samym Uczestników obowiązuje zakaz kopiowania, rozpowszechnienia, wprowadzania zmian, przesyłania, drukowania, publicznego odtwarzania/wykorzystywania, czy odsprzedawania otrzymanych materiałów szkoleniowych.
 3. Wykorzystywanie materiałów szkoleniowych przez Uczestników na inny użytek niż własny każdorazowo wymaga pisemnej zgody ich właściciela i autora.
 4. Organizator informuje, że eksperci realizujący usługę szkoleniowo-rozwojową każdorazowo są zobowiązani przepisami właściwej umowy do przestrzegania własności intelektualnej Uczestników.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient wyraża zgodę na wystawienia FV, korekty, duplikatu bez jego podpisu z datą zaksięgowania wpłaty i otrzymywania ich w formie elektronicznej bez jego podpisu. Klientowi przysługuje prawo do zmiany formy otrzymywania tych dokumentów w drodze złożenia oświadczenia woli Organizatorowi drogą e-mailową bądź listownie.
 2. Organizator ma prawo jednostronnego wprowadzania zmian do postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.odnova.org.pl.
 3. Klient zapisany na usługę szkoleniowo-rozwojową ma prawo odstąpić od umowy z uwagi na zmiany w Regulaminie usług szkoleniowo-rozwojowych ODNOVA w terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego regulaminu, o którym mowa, jeżeli zmiany te miały istotne znaczenie dla sposobu realizacji usługi, dokonywania zapisów, rozliczania, bądź odstąpienia od umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory, mogące wynikać z uczestnictwa w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, będą rozpatrywane przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora usługi.

Niniejszy dokument wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Aktualizacja niniejszego dokumentu wraz z załącznikami – wchodzi w życie z dniem 24.09.2020 r.

Aktualizacja niniejszego dokumentu wraz z załącznikami – wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 r.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Postanowienia dotyczące Klientów będących Konsumentami
 • Załącznik nr 2 –Formularz zgłoszeniowy
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o rezygnacji z usług szkoleniowo-rozwojowych
 • Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 1

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. W przypadku zawarcia umowy z Klientem będącym Konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, względem tego Klienta nie znajdują zastosowania§ 4 ust. 4 – ust. 6, § 5 ust. 1 – ust. 8, §6 ust.1, § 6 ust. 4 – ust. 8, § 6 ust. 12, § 7 ust. 2,§ 9 ust. 1 – ust. 2,§ 9 ust. 4 – ust. 5, § 11, § 12 ust. 4 Regulaminu.
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którzy zawarli umowę na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa ODNOVA, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Zatem, Konsumenta nie obowiązuje termin zawarty w § 6 ust. 1.
 3. Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej szkolenia@odnova.org.pl. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu.
 4. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, uprawnienie wynikające z § 1 ust. 1 Regulaminu nie narusza w żadnej mierze prawa, o którym mowa w punkcie 2 załącznika numer 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, uprawnienie wynikające z § 9 ust. 1 Regulaminu przysługuje w terminie 2 lat od dnia zakończenia szkolenia.
 6. Organizator nie podlega przepisom kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA USŁUGĘ SZKOLENIOWO-ROZWOJOWĄ

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w usłudze szkoleniowo-rozwojowej, na którą dokonał zapisu. W przypadku rezygnacji z usługi, Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi. W przeciwnym razie Klient kierujący Uczestnika na usługę, zobowiązany będzie do poniesienia kosztów usługi w wysokości określonej w § 6 ust. 5 Regulaminu usług ODNOVA.
 2. Powyższy zapis nie dotyczy Konsumentów, którzy zawarli umowę na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa ODNOVA – Konsument zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.
 3. Tym samym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez:

a) przedsiębiorstwo ODNOVA S.C. Marcin Struensee Joanna, ul. Poznańska 7, 85-129 Bydgoszcz, NIP: 9532750309, REGON: 380337848, szkolenia2@odnova.org.pl, tel.: 694225457;

b) przedsiębiorstwo ODNOVA Marcin Struensee, ul. Stawowa 20/9, 85-323 Bydgoszcz, NIP: 5541925628, REGON: 093186920, szkolenia@odnova.org.pl, tel.: 694225457

moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym, wykraczających poza określone wzory i kwestionariusze, w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na usługę szkoleniowo-rozwojową organizowaną w Centrum Rehabilitacji i Szkoleń ODNOVA lub Centrum Szkoleń ODNOVA oraz w dalszej kolejności kształcenia oraz obsługi administracyjnej usługi, na którą dokonany został zapis.

Podanie danych w zakresie wykształcenia oraz danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa tj. określonych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

……..….……………………………….

czytelny podpis Uczestnika i data

Zapoznałem/Zapoznałam się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych”.

……..….……………………………….

czytelny podpis Uczestnika i data

Tym samym:

 • Akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu usług ODNOVA
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przedsiębiorstwo ODNOVA S.C. Marcin Struensee Joanna Dobska oraz ODNOVA Marcin Struensee, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1669), w celu realizacji procesu niniejszego zgłoszenia i w zakresie do tego niezbędnym.
 • Oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje, określone przez Organizatora w ofercie usługi szkoleniowo-rozwojowej.
 • Oświadczam, iż zostałam poinformowana, że zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu usług ODNOVA, powinnam na 10 dni przed datą rozpoczęcia realizacji usługi poinformować Organizatora o ewentualnej ciąży i przedłożyć właściwe zaświadczenie od lekarza prowadzącego lub oświadczenie własne o braku przeciwwskazań w jej udziale. Niepoinformowanie Organizatora o tym fakcie wyłącza jego odpowiedzialność za jakikolwiek zły stan zdrowia spowodowany moim udziałem w usłudze. Natomiast nieprzedłożenie właściwego zaświadczenia oznacza, że biorę udział w usłudze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku / głosu / wypowiedzi przez Organizatora usługi dla celów działań promocyjnych przedsiębiorstwa, które mogą zostać umieszczone na stronie internetowej firmy ODNOVA, stronach społecznościowych firmy oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowych przez przedsiębiorstwo ODNOVA S.C. Marcin Struensee Joanna Dobska oraz ODNOVA Marcin Struensee. Wiem, że przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody w każdym momencie.

……..….……………………………….

czytelny podpis Uczestnika i data

Inne informacje (np. preferencje żywieniowe, wymagania względem prowadzącego itd.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go drogą pocztową na adres Organizatora lub w sposób elektroniczny na adres e-mail: szkolenia@odnova.org.pl

Załącznik nr 3

………………………………………………..

Dane Konsumenta/Klienta

ODNOVA

ul. Poznańska 7

85-129 Bydgoszcz

szkolenia@odnova.org.pl

OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

Niniejszym oświadczam, iż ………………………………………………………………………….…………. rezygnuję z usługi

(imię i nazwisko)

……………………………………………………….…………………………………….……………………………………………………………

(nazwa usługi szkoleniowo-rozwojowej)

organizowanej w dniu/dniach …………………………………………………………………

Zgodnie z Regulaminem usług szkoleniowo-rozwojowych ODNOVA

przysługuje/nie przysługuje*

mi zwrot w wysokości:

100% / 70%*

uiszczonej należności za udział w usłudze, tj. .………. PLN, słownie …….………………………………………………

W związku z powyższym proszę o**:

’ odesłanie należności na poniższy rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

’ pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej, tytułem opłaty za uczestnictwo w usłudze, która odbędzie się w innym terminie

’ pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora usługi szkoleniowo-rozwojowej, tytułem wpłaty na rzecz uczestnictwa w innej usłudze:

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

(nazwa usługi szkoleniowo-rozwojowej)

………………………………….………………….

(data, czytelny podpis Uczestnika)

* niewłaściwe skreślić

** właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 4

INFORMACJAO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik usługi szkoleniowo-rozwojowej przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 6, art. 13 i art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, przyjmuje do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe sąprzetwarzane przez dwa podmioty, które informują o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

a) przedsiębiorstwo ODNOVA S.C. Marcin Struensee Joanna, ul. Poznańska 7, 85-129 Bydgoszcz, NIP: 9532750309, REGON: 380337848, reprezentowana przez współwłaścicieli, Pana Marcina Struensee i Panią Joanną Dobską: szkolenia2@odnova.org.pl, tel.: 694225457, jako „Współadministrator Koordynujący”,

b) przedsiębiorstwo ODNOVA Marcin Struensee, ul. Stawowa 20/9, 85-323 Bydgoszcz, NIP: 5541925628, REGON: 093186920, reprezentowane przez właściciela, Pana Marcina Struensee: szkolenia@odnova.org.pl, tel.: 694225457, jako „Współadministrator A”.

2. Kontakt do Administratora Ochrony Danych:

a) z ramienia Współadministratora Koordynatora: szkolenia2@odnova.org.pl, tel.: 694225457;

b) z ramienia Współadministratora A: rehabilitacja@odnova.org.pl, tel.: 694225457.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, kształcenia orazobsługi administracyjnej usługi szkoleniowo-rozwojowej, na którą dokonany został zapis w Centrum Rehabilitacji i Szkoleń ODNOVA lub Centrum Szkoleń ODNOVA, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dotyczy dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych wykraczających poza żądany zakres.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym, świadczącym Współadministratorom obsługę księgową, obsługę systemów informatycznych oraz oprogramowania, wsparcie w systemach teleinformatycznych czy prowadzącym kontrolę, audyt lub monitoring, wykorzystywane do właściwej realizacji zadań Współadministratorów. W przypadku zaistniałej konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą zostać także udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom i osobom. Jeżeli jednak odbiorcą Pani/Pana danych osobowych stanie się inny podmiot z uwagi na konieczność zrealizowania poprawności usługi, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/-ny w stosownym oświadczeniu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa wpkt 3) niniejszej Informacji, wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji). Wprzypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie. W przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody, dokumenty pozyskane na podstawie Pani/Pana zgody zostaną zniszczone lub poddane anonimizacji.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Zgodnie z art. 77 RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

9. W celu skorzystania z ww. praw należy skierować żądanie do Współadministratora Koordynującego lub Administratora Ochrony Danych u właściwego Współadministratora – dane kontaktowe wskazano w pkt 2) niniejszej Informacji. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie musiał się upewnić, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami obowiązującego prawa będzie uniemożliwiało przeprowadzenie rekrutacji, a w dalszej kolejności kształcenia i obsługi administracyjnej usługi szkoleniowo-rozwojowej, na którą dokonany został zapis. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne – umożliwiające kontakt w sprawie realizacji usługi. Jednak brak ich podania uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych również informujemy, że:

a) Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.

b) Współadministratorzy przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

d) Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także te osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.

e) Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych:

 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów iusług przetwarzania danych osobowych;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania tam, gdzie ryzyko tego wymaga anonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

f) Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

Sprawdź dostępne terminy naszych kursów i warsztatów.

×
Dofinansowanie kursów